🔵‏خواستن منحلش کنن اموالشو غارت کردن اسمشو عو ...

esteghlalpage

🔵‏خواستن منحلش کنن
اموالشو غارت کردن
اسمشو عوض کردن
تیم قهرمان اسیا و انداختن دسته۳
تضعیفش کردن(مربی تیم ملی میگفت بری استقلال دعوت نمیشی)
گفتن هواداراش کمترن
بین هوادار و پیشکسوت اختلاف انداختن
کثیفترین مدیرارو اوردن که نابودش کنن
استقلال و میگم
من با این جماعت هم ملیت نیستم!

🆔
تاریخ : 1397/08/30

🔵‏خواستن منحلش کنن اموالشو غارت کردن اسمشو عوض کردن تیم قهرمان اسیا و انداختن دسته۳ تضعیفش کردن(مربی تیم ملی میگفت بری استقلال دعوت نمیشی) گفتن هواداراش کمترن بین هوادار و پیشکسوت اختلاف انداختن کثیفترین مدیرارو اوردن که نابودش کنن استقلال و میگم من با این جماعت هم ملیت نیستم! 🆔