🔵حضور مأموران زن در ورزشگاه آزادی ❌تعدادی از ...

esteghlalpage

🔵حضور مأموران زن در ورزشگاه آزادی

❌تعدادی از زنان نیروی انتظامی برای کنترل تماشاگران زن در پوشش مرد در ورزشگاه آزادی مستقر شدند.

🆔
تاریخ : 1397/08/30

🔵حضور مأموران زن در ورزشگاه آزادی ❌تعدادی از زنان نیروی انتظامی برای کنترل تماشاگران زن در پوشش مرد در ورزشگاه آزادی مستقر شدند. 🆔